Aktualności

11.01.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osiek. 11.01.2018 roku

 

 

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Kompleksowa modernizacja energetycznaobiektu SP ZOZ w Osieku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku – działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 i art. 92 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z póź. zm.) informuje o:

  1. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

PROGALBUD Sp. z o. o. ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jest to oferta     z największą liczbą punktów spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

lp.

nazwa wykonawcy

 

cena brutto

okres gwarancji

 

1.

BAU INSTAL-ROB Instalacje Wod -KAN- Co i Gaz  Robert Proszek ul. Beskidzka 6, 32-615 Grojec 

 

459.542,05

 

 

36 miesięcy

 

2.

PROGALBUD Sp. z o. o. ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim

395.057,38

36 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Budowlano -Usługowe „ELBUD”  ul. Pszczyńska 11/5, 32-620 Brzeszcze

522.750,00

36  miesięcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Dokonano oceny 3 ofert.

      Kryteriami oceny ofert są:

  1. Cena – 60 %
  2. Okres gwarancji  – 40%

Ocena ofert została dokonana przez  członków Komisji Przetargowej.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty 

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów kryterium cena

Liczba punktów w kryterium   okres gwarancji  

Łączna liczba punktów

1

BAU INSTAL-ROB Instalacje Wod -KAN- Co i Gaz  Robert Proszek ul. Beskidzka 6, 32-615 Grojec

51,58

40,00

91,58

 

     2

PROGALBUD Sp. z o. o. ul. Unii Europejskiej 10,

32-600 Oświęcim

60,00

40,00

100,00

 

3

Przedsiębiorstwo Budowlano -Usługowe „ELBUD” ul. Pszczyńska 11/5, 32-620 Brzeszcze

45,34

40,00

85,34

  1. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierzał ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

  1. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierzał ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

  1. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  umowa o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                         Dyrektor SP ZOZ w Osieku

                                                                                               /Witold Chmielowski/


pokaż wszystkie wiadomości ››