Medycyna Pracy

Zgodnie z Kodeksem Pracy, Ustawą o Służbie Medycyny Pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 96 z dnia 13 sierpnia 1997 r. poz. 593) każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej. Zgodnie z artykułem 12. Ustawy, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne powinny być wykonywane na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a jednostką służby medycyny pracy. Umowa ta musi być zawarta na okres nie krótszy niż rok. Kliknij by otworzyć treść całej ustawy. 

 

Dopuszczenie pracownika do pracy bez zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, traktowane jest przez prawo jako wykroczenie i obłożone karą finansową a za brak aktualnej umowy o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na pracodawcę może być nałożona kara grzywny.

Do pobrania:

- skierowanie na badania medycyny pracy

- skierowanie na badania sanitarno - epidemiologiczne

- umowa wykonania badań