SPZOZ w Osieku

Jednostka funkcjonuje na terenie gminy Osiek od 1 maja 2000 roku. Zakład prowadzi działalność leczniczą na rzecz pacjentów przebywających na terenie RP, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jes Gmina Osiek.

Do zadań SP ZOZ w Osieku należy w szczególności :

 • udzielanie porad lekarskich i porad w domu chorego,

 • dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności rejonu oraz określenie potrzeb w zakresie ich zasokajania,

 • objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego, kobiet w ciąży, porodu i połogu oraz chorych wymagających opieki medycznej,

 • prowadzenie czynnego poradnictwa,

 • orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy,

 • prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego i szerzenie oświaty, a w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych,

 • organizowanie innych form opieki medycznej w szczególnych sytuacjach,

 • promocja zdrowia,

 • udzielanie świadczeń pielęgniarskich, w tym środowiskowych oraz położniczych,

 • udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych

W skład SPZOZ w Osieku wchodzą:

1. Przychodnia w Osieku

2. Punkt Lekarski w Głębowicach

SP ZOZ w Osieku realizuje w/w zadania na podstwie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie

 

Celem SP ZOZ w Osieku jest stworzenie przychodni przyjaznej i bezpiecznej pacjentowi, poprzez świadczenie kompleksowych usług zdrowotnych w zakresie lekarskiej, pielęgniarskiej i położniczej podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ginekologicznej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej poprzez:

 • zorientowanie na pacjenta – dążenie do zaspokajania potrzeb i oczekiwań każdego pacjenta, przy zachowaniu wartości i godności każdego człowieka,

 • profilaktykę i promocję zdrowia,

 • ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, w szczególności poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu,

 • efektywną gospodarkę zasobami jednostki, w tym unowocześnianie posiadanej bazy sprzętowej,

 • zaangażowanie pracowników do działań na rzecz jakości i bezpieczeństwa pacjentów i personelu,

 • doskonalenie komunikacji wewnętrznej  i organizacji pracy,

 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi zarządzeniami.