Aktualności

13.12.2017
Wyjaśnienie do SIWZ - zmiana ogłoszenia o zamówieniu (Ogłoszenie nr 500074708-N-2017 z dnia 13-12-2017 r.)

                                                                                              Osiek, dnia 13 grudnia  2017r.                    

 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Na podstawie art.38. ust.4   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2015r.  poz.2164 z późn. zm.)  Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksową modernizację energetyczną obiektu SPZOZ w Osieku”:

 

W załączniku Nr 6a – dokumentacja projektowa  dołączono rysunki kotłowni.

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert  na 20.12.2017 r. na godz.14:00.

 

 

                                                                                     Dyrektor SP ZOZ Osiek

                                                                                     /Witold Chmielowski/

Załącznik Nr 6a


pokaż wszystkie wiadomości ››