Cennik

Świadczenia realizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Osieku wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.139.1139.2009), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.2013.1413 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2013.1522)  realizowane na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia są bezpłatne.

Świadczenia zdrowotne nie finansowane ze środków publicznych zgodnie z art. 24 i art. 24a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618 j.t) oraz Regulaminem Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Osieku: