Gabinet medycyny szkolnej

Pielęgniarka/higienistka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami danej szkoły od klasy „0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu odpowiednim do typu szkoły oraz  liczby i charakterystyki uczniów oraz, z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych,.
Świadczenia są realizowane w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a w sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma takiego gabinetu - w przychodni/ ośrodku zdrowia.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę, higienistkę szkolną obejmuje w szczególności:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych;
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
  • sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
  • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

Harmonogram pracy:

lic. Sylwia Kramarczyk - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarka w środowisku wychowania i nauczania (Osiek)

  GABINET
PONIEDZIAŁEK 10.00 - 14.35
WTOREK 10.00-14.35
ŚRODA 10.00 - 14.35
CZWARTEK 10.00 - 14.35
PIĄTEK 10.00 - 14.35

 

Agata Kuwik - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarka w środowisku wychowania i nauczania (Głębowice)

  GABINET W PUNKCIE LEKARSKIM
PIĄTEK 08.00 - 10.00