Punkt Lekarski w Głębowicach

Punkt lekarski w Głębowicach udziela świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

Nasze usługi świadczymy w ramach umów z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w filiach dopuszcza się dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w wybranych dniach i godzinach, zgodnie z harmonogramem pracy filii, w czasie krótszym niż od 800 do 1800, gdy w tych godzinach pacjenci mają zapewnione udzielanie świadczeń gwarantowanych w innym miejscu będącym jednostką organizacyjną tego świadczeniodawcy.

Pacjenci, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mają prawo do:
• badania i porady lekarskiej,
bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej (wg listy badań leżących w kompetencjach lekarza POZ wymienionych rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz.1248) ze zm. - o wydaniu skierowania na badania decyduje tylko i wyłącznie lekarz,
• transportu sanitarnego w przypadkach kiedy ze wskazań medycznych wymagają przewozu środkiem transportu sanitarnego drogowego (ambulansem) do najbliższego świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym także z powrotem do miejsca zamieszkania ( pobytu ) świadczeniobiorcy. Zlecenie na przewóz wystawia lekarz POZ po dokonaniu oceny stanu zdrowia oraz oceny stopnia niepełnosprawności pacjenta. Przewóz środkami transportu sanitarnego może być dla pacjenta bezpłatny, częściowo odpłatny lub odpłatny. Zlecenie na transport do poradni specjalistycznej, do której nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym do lekarza dentysty - na pierwszą poradę - wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
• skierowania w razie uzasadnionej potrzeby na konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym. W tym przypadku lekarz POZ kierujący pacjenta zobowiązany jest dołączyć do skierowania komplet badań diagnostycznych wykonanych w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania,
• skierowania na leczenie rehabilitacyjne, uzdrowiskowe lub do opieki długoterminowej w placówce działającej w oparciu o umowę z NFZ,
• informacji o innych podmiotach działalności leczniczej działających na podstawie umowy z NFZ,
• orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
• profilaktycznych badań lekarskich w określonych grupach wiekowych,
• szczepień ochronnych.

Ubezpieczony ma ponadto prawo do informacji o zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza POZ lub zmianie miejsca zatrudnienia przez tego lekarza.
Skierowania na badania kosztochłonne
Lekarz POZ ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, kierować pacjentów na badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopię i kolonoskopię). Badania kosztochłonne to badania wysokospecjalistyczne i powinny być wykonywane po wykorzystaniu innych procedur diagnostycznych będących w kompetencji lekarza POZ. Wyniki tych badań powinny być oceniane wyłącznie przez lekarza specjalistę.