O przychodni

Jednostka funkcjonuje na terenie gminy Osiek od 1 maja 2000 roku. Zakład prowadzi działalność leczniczą na rzecz pacjentów przebywających na terenie RP, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Osiek.
SP ZOZ w Osieku realizuje w/w zadania na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie
Celem SP ZOZ w Osieku jest stworzenie przychodni przyjaznej i bezpiecznej pacjentowi, poprzez świadczenie kompleksowych usług zdrowotnych w zakresie lekarskiej, pielęgniarskiej i położniczej podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ginekologicznej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej poprzez:

 • zorientowanie na pacjenta – dążenie do zaspokajania potrzeb i oczekiwań każdego pacjenta, przy zachowaniu wartości i godności każdego człowieka,
 • profilaktykę i promocję zdrowia,
 • ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, w szczególności poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu,
 • efektywną gospodarkę zasobami jednostki, w tym unowocześnianie posiadanej bazy sprzętowej,
 • zaangażowanie pracowników do działań na rzecz jakości i bezpieczeństwa pacjentów i personelu,
 • doskonalenie komunikacji wewnętrznej  i organizacji pracy,
 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi zarządzeniami.
 • Nasze usługi świadczymy w ramach umów z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do zadań SP ZOZ w Osieku należy w szczególności :

 • udzielanie porad lekarskich i porad w domu chorego,
 • dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności rejonu oraz określenie potrzeb w zakresie ich zasokajania,
 • objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego, kobiet w ciąży, porodu i połogu oraz chorych wymagających opieki medycznej,
 • prowadzenie czynnego poradnictwa,
 • orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy,
 • prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego i szerzenie oświaty, a w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych,
 • organizowanie innych form opieki medycznej w szczególnych sytuacjach,
 • promocja zdrowia,
 • udzielanie świadczeń pielęgniarskich, w tym środowiskowych oraz położniczych,
 • udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych

W skład SPZOZ w Osieku wchodzą:

 1. Przychodnia w Osieku 
 2. Punkt Lekarski w Głębowicach 

Projekty unijne:

 1. Projekt POZ.POZ-0701-039/16 "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" - projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr POWR.05.02.00-00-0152/15

 2. Projekt RPMP.04.03.02-12-0296/16 "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu SP ZOZ w Osieku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową"  - projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 KOmpleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - spr