Projekty unijne

  1. Projekt POZ.POZ-0701-039/16 "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" - projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr POWR.05.02.00-00-0152/15
  2. Projekt RPMP.04.03.02-12-0296/16 "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu SP ZOZ w Osieku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową"  - projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 KOmpleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - spr